Thời sự Thứ sáu, 01/09/2017 10:25

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Cách đây vừa tròn 72 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Người đã trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Du khách thăm Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Du khách thăm Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Những lời khẳng định đanh thép của Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn khắc ghi một bài học cốt tử của cách mạng Việt Nam đó là vấn đề giành và giữ chính quyền. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc ta lại tiếp tục các cuộc trường chinh chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc để rồi làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH; bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia

Từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, các thế lực thù địch bao vây, cấm vận nhưng Việt Nam vẫn đứng vững, đồng thời quyết tâm đổi mới, nỗ lực vươn lên, xóa đói, giảm nghèo, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giành được những thành tựu to lớn, quan trọng. Chúng ta đã từng bước đưa nước ta thoát khỏi một nước nghèo, chậm phát triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, chủ động hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo nên thế và lực mới để tiếp tục vươn lên.

Tình hình hiện nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau. Các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá Cách mạng Việt Nam bằng những thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt như “Chiến lược diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, bạo loạn lật đổ... Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại.

Hơn bao giờ hết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tinh thần và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ninh Bình

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả