HĐND tỉnh khóa XIV Thứ tư, 04/09/2019 07:40

Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

Nghị quyết (số 31): Về việc chấp thuận tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư và nguồn vốn trong Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu Công nghiệp Gián Khẩu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Chấp thuận tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư và nguồn vốn trong quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50 ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu, cụ thể như sau:

1. Bổ sung hạng mục xây dựng 4,35 km cống, rãnh thoát nước và cải tạo, nâng cấp Trạm bơm xã Gia Tân để tiêu, thoát nước cho các khu vực dân cư thuộc địa bàn xã Gia Tân và xã Gia Trấn của huyện Gia Viễn tiếp giáp với khu 50 ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu, Khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận.

2. Kinh phí để thực hiện hạng mục bổ sung tại khoản 1 Điều này: 80.000 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 619.626 triệu đồng.

5. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu thực hiện theo Văn bản số 315/TTHĐ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp 12 thông qua ngày 15/8/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả