Tin tức Thứ năm, 31/05/2018 08:41

Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Việc kiểm soát này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản TTHC, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức…, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn.

Người dân xem danh mục thủ tục hành chính niêm yết tại Trung tâm một của liên thông huyện Nho Quan.
Người dân xem danh mục thủ tục hành chính niêm yết tại Trung tâm một của liên thông huyện Nho Quan.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, rà soát TTHC, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đồng thời tổ chức tốt kế hoạch tuyên truyền về cải cách TTHC, thông qua phương án đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Các sở, ngành đã thực hiện tốt việc công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc, trên các trang web của các cơ quan, đơn vị để tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tra cứu và áp dụng thực hiện TTHC.

Đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý các văn bản về hoạt động kiểm soát TTHC, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị công dân đối với lĩnh vực nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC nâng cao chất lượng hành chính công, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử; thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm; tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng ghép thông tin về cải cách TTHC qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương cũng đã chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC.

Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ biến, nhân rộng có hiệu quả đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2018, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 104.236 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đã trả đúng hạn là 95.894 hồ sơ, trả quá hạn là 154 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn là 2.187 hồ sơ. Các hồ sơ quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng, hành chính tư pháp. Nguyên nhân quá hạn chủ yếu do quá trình giải quyết hồ sơ liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tuy nhiên, tại cơ sở công tác lập, chỉnh lý bản đồ địa chính chưa kịp thời, một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nội dung thông tin không đúng quy định theo thửa đất trong bản đồ địa chính; một số khu vực sau dồn điền, đổi thửa đã thay đổi hiện trạng và diện tích sử dụng đất nhưng chưa được cấp đổi, còn 16 xã trên địa bàn huyện Nho Quan chưa có bản đồ quy hoạch số.

Khi thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ UBND huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có biện pháp kịp thời, thống nhất để giải quyết các thủ tục về đất đai; công tác xác minh đối với một số cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi gây khó khăn trong việc xác minh làm chậm tiến độ giải quyết.

Ngoài ra, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số hạn chế như: việc thực hiện kế hoạch rà soát TTHC, kiểm soát chất lượng hồ sơ TTHC trình UBND tỉnh công bố của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện còn chưa đúng tiến độ, chất lượng nội dung, thể thức hồ sơ TTHC của một số sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố còn chưa đạt yêu cầu, vì vậy việc công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tập trung một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục tập trung công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kịp thời kiến nghị hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật hoặc không còn hiệu lực; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL nhằm bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản được ban hành; đẩy mạnh cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh; cải cách, đơn giản hóa các TTHC, nhất là các TTHC trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Bài, ảnh: Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả