Thời sự Thứ năm, 10/08/2017 20:12

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 10/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Đảng bộ huyện Yên Khánh và Kim Sơn. Tham gia Đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Kim Sơn.. Ảnh: TM
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Kim Sơn.. Ảnh: TM

Buổi sáng, Đoàn đã kiểm tra tại Đảng bộ xã Khánh Nhạc, Chi bộ cơ quan xã, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đặt mua đĩa DVD ghi nội dung chuyên đề để tiếp tục nghiên cứu, học tập. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, hương ước ở khu dân cư và nâng cao chất lượng các hoạt động tự quản, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2018, huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Yên Khánh đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng như chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Yên Khánh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tạo được cảm hứng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia chào cờ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2017 về vấn đề nêu gương; lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 478-QĐ/TU, ngày 10/2/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và chủ đề công tác năm 2017; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Đảng bộ thị trấn Phát Diệm, Chi bộ cơ quan thị trấn, Chi bộ phòng Tài chính - kế hoạch huyện và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn.

Nét mới trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Huyện ủy Kim Sơn là Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng cường vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu”; chỉ đạo rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; tập trung kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định và Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Qua đó, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cáh Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định rõ đây là nội dung quan trọng và là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời phải được tiến hành song song với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nhất là cấp trên phải gương mẫu, thẳng thắn để cấp dưới noi theo.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cấp bách để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, cách thức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tại các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2017, trong đó coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác.

Tăng cường công tác tuyên truyền những cách làm hay, cách làm mới, hiệu quả; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng; thẳng thắn phê bình những cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng việc thực hiện Chỉ thị, làm lướt, hình thức... để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ngày càng được triển khai thực hiện một cách thiết thực, sâu rộng, hiệu quả.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Khối cơ quan tỉnh

Sau khi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị tại Đảng bộ phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, chi bộ phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố, đoàn đã làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh.

Năm 2017 Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác xây dựng lực lượng là đột phá thứ nhất trong 5 chuyên đề đột phá. Đề ra chủ đề năm là tiếp tục "Tự học, tự rèn, tự đào tạo". Chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, việc thực hiện chủ đề năm công tác về nêu gương vào sinh hoạt định kỳ.

Quá trình thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với thực hiện cuộc vận động "xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác: tổ chức hơn 500 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống trong công tác; thực hiện "3 nâng", "5 cụ thể", 10 điều phải làm đối với trưởng các đơn vị; lấy phiếu đóng góp ý kiến của thủ trưởng các đơn vị cho Giám đốc trên các mặt công tác; hàng tháng trao cúp luân lưu cho 10 đơn vị tại lễ chào cờ và biểu dương, ghi danh 20 cá nhân tiêu biểu vào sổ vàng truyền thống của Công an tỉnh...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã thể hiện sự nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hướng tới sự toàn diện, thống nhất trong việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ việc ban hành văn bản đến việc tổ chức thực hiện với cách làm hay, chọn những vấn đề trọng tâm, có sự đổi mới ở nhiều lĩnh vực công tác.

Phát huy những kết quả đạt được, đề nghị BTV Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện chủ đề công tác năm về "tự học, tự rèn, tự đào tạo" và các cuộc vận động, phong trào thi đua của lực lượng CAND; đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ và ngoài xã hội với các biện pháp thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác; tăng cường kiểm tra, giám sát...

Tại Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, đoàn đã làm việc với Đảng bộ Sở Công thương, chi bộ Khuyến công và xúc tiến thương mại, chi bộ Ngân hàng Phát triển tỉnh về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Đoàn kiểm tra làm việc với BTV Đảng ủy khố cơ quan tỉnh. Ảnh: TG
Đoàn kiểm tra làm việc với BTV Đảng ủy khố cơ quan tỉnh. Ảnh: TG

Đối với Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 05 còn gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan tỉnh giai đoạn 2016- 2020”.

Các cơ quan, đơn vị trong khối ngày càng cụ thể hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện ở trách nhiệm của mỗi cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc liên quan đến đời sống nhân dân chuyển biến ngày càng tốt hơn; lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị được chú ý sửa đổi; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến theo hướng tích cực.

Nhiều cơ quan, đơn vị trong khối đã nghiên cứu bổ sung các quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, tiếp khách, xăng xe, xây dựng ý thức bảo vệ của công, tài sản, công trình phúc lợi công cộng trong cộng đồng dân cư...

Đoàn đã ghi nhận kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của BTV Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TƯ và các chủ đề; chọn những điểm nhấn, cốt lõi để tổ chức thực hiện đảm bảo sát thực, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị...

Thùy Phương- Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả