Xây dựng Đảng Thứ bảy, 16/11/2019 15:09

Đổi mới công tác mặt trận, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, của ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành và các tổ chức thành viên, MTTQ huyện Yên Mô đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hiểu rõ hơn về những đóng góp của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phóng viên (PV) Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Yên Mô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật?

Đ/c Phạm Văn Thi: ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức vận động, đã quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng xã hội tham gia sinh hoạt ở các tổ chức hội, đoàn thể; vận động các tổ chức đoàn thể thành viên củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay toàn huyện có 232 ban công tác mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố. Các tổ chức đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Khuyến học... ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tạo sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động, sự linh hoạt trong cơ cấu, thành phần khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm gần đây, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, làm cho các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân từ đó tạo sự đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu dương trưởng thôn, trưởng các dòng họ, người có uy tín ở khu dân cư, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng được triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ xuống từng thôn, xóm, tổ dân phố. Hàng năm, ở tất cả các khu dân cư trong huyện đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nhiều hoạt động phong phú như: văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian mang đậm đà bản sắc dân tộc, bình xét, tuyên dương các gia đình văn hóa... Cũng vào dịp này, lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành của huyện đã đi thăm tặng quà cho các khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn huyện và tổ chức biểu dương các hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư.

PV: Mở rộng dân chủ trong xã hội đã trở thành một nhu cầu bức thiết và cũng là một trong những nhiệm vụ chính của MTTQ. Xin đồng chí cho biết vai trò của MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương thời gian qua?

Đ/c Phạm Văn Thi: Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Thường trực HĐND xã, thị trấn tập trung giám sát về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và các khoản đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng đã tổ chức được 51 cuộc giám sát chủ yếu về làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.

Đối với cấp huyện, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thành công các cuộc giám sát với các nội dung: giám sát việc thu, chi cấp bù thuỷ lợi phí tại một số HTX trên địa bàn; giám sát về việc lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các năm 2016, 2017, 2018 tại một số xã, thị trấn; giám sát công tác thi hành án hình sự và tạm giam, tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Yên Mô; giám sát về tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Trong quá trình giám sát, MTTQ Việt Nam huyện luôn coi trọng công tác trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại một số khu dân cư. Thông qua hoạt động này đã góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ khi lãnh đạo trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân. Cũng thông qua giám sát, MTTQ Việt Nam huyện đã góp ý đề xuất, kiến nghị các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

PV: Để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tình hình mới, thời gian tới MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đ/c Phạm Văn Thi: Trong thời gian tới, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Trước mắt tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phát huy dân chủ đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp nhận và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đủ về số lượng, vững về chính trị, thành thạo về công việc; đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm gần dân, sát dân, sát phong trào, sát cơ sở... qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác mặt trận.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đinh Ngọc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả