Quốc phòng Thứ sáu, 05/10/2018 15:17

Đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng và nhận thức rõ vị trí quan trọng của tỉnh về quốc phòng - an ninh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh về chiều sâu, ngày càng vững chắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần quyết định làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh: Hồng Nam
Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh: Hồng Nam

Nổi bật là nhận thức của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, địa phương và toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của khu vực phòng thủ được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, vận hành tương đối hiệu quả.

Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ từng bước được nâng lên, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ra nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức các hoạt động trong khu vực phòng thủ.

Hàng năm, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, UBND tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã chú trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT.

Trên cơ sở hệ thống văn bản pháp quy của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về xây dựng, hoạt động của KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và của Quân khu; trong đó đã chú trọng xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, thông qua các cấp phê duyệt đạt chất lượng tốt. Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc Đề án của UBND tỉnh về xây dựng thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường quản lý các công trình quốc phòng và hang động thiên nhiên trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công 3 cuộc diễn tập KVPT tỉnh; 18 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch, bố trí quốc phòng và 7 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; 145/145 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an (nay là diễn tập chiến đấu phòng thủ), diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo 6 sở, ngành của tỉnh diễn tập quốc phòng - an ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng, tu sửa hang động, doanh trại, xây mới, cải tạo nâng cấp hệ thống kho từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị.

Trang bị cơ sở vật chất cho các Sở chỉ huy từng bước được cải thiện, bảo đảm nơi công tác sinh hoạt của bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Kết hợp xây dựng hệ thống làng xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp trong KVPT, tỉnh đã đầu tư nhiều tỷ đồng cho các dự án 135 phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa. Thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với quốc phòng - an ninh…

Hiện nay các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hòng gây mất ổn định chính trị bên trong, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài… Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh; trong đó, hết sức coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Một là: Tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo hạt nhân của tổ chức Đảng, năng lực tổ chức điều hành của chính quyền trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

Hai là: Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng KVPT vững chắc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm, bổn phận tham gia xây dựng KVPT, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT tỉnh, huyện, thành phố vững chắc ngay từ khâu quy hoạch từng dự án, từng công trình xây dựng. Định kỳ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Bốn là: các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; tiếp tục làm tốt việc quy hoạch đất quốc phòng. Chỉ đạo và bố trí ngân sách hợp lý, huy động các nguồn lực cho việc xây dựng các công trình khu vực phòng thủ bảo đảm cơ bản, vững chắc.

Năm là: Lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền cùng cấp về công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng huấn luyện; thường xuyên duy trì quân số, vũ khí trang bị, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang. Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ khu vực, gắn với công tác bảo vệ an ninh trật tự và chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch
(TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả