Xây dựng Đảng Thứ tư, 10/01/2018 08:34

Đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Ngày 7-6-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của Quy định số 101, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 765-QĐ/TU, ngày 5/11/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Quy định 101. Nội dung của Quy định từng bước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống, trở thành ‘‘kim chỉ nam” cho hoạt động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại thành phố Tam Điệp. Ảnh: Hoàng Anh
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại thành phố Tam Điệp. Ảnh: Hoàng Anh

Sau hội nghị quán triệt của tỉnh, Ban thường vụ các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai Quy định 101 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh các cấp, tuyên truyền trên bản tin thông báo nội bộ…Sau khi được quán triệt, các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, là một trong các giải pháp nâng cao kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Thực hiện các quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai học tập, thực hiện việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động; lãnh đạo các cấp ủy đưa 7 nội dung của Quy định vào nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “nêu gương” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; một số tổ chức đảng đã quy định trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chương trình, kế hoạch công tác, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn nội dung kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài việc kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra đối với các đảng bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW; định kỳ 6 tháng, hàng năm kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Quy định 101 và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”. Nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát yêu cầu của Quy định 101, như việc nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng thực thi công vụ… . 

Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát 9 tổ chức đảng gắn với kiểm tra đảng viên có liên quan đến nội dung kiểm tra theo Quy định 101. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 8 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định 101. Việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm đều đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Sau kiểm tra có tác dụng cảnh báo, răn đe, giúp cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tính từ năm 2012 đến tháng 11/2017, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 1.004 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên và việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng và pháp luật Nhà nước không nghiêm dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng.

Năm 2017, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 101, Tỉnh ủy đã thống nhất chủ đề của năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện chủ đề. Nội dung nêu gương tập trung vào 3 nội dung cụ thể: Một là, nêu gương về tình yêu thương với người thân, với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp; chống thờ ơ, vô cảm. Hai là, nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ba là, nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn đã nêu cụ thể 3 bước tiến hành việc nêu gương gắn với thời gian thực hiện từng bước. Việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh học tập và nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Nhằm cụ thể hóa Quy định 101, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; quy định cấm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc; ban hành Quyết định 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 1/3/2016 về việc phân công các cơ quan đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù; việc phân công cấp ủy viên, đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố… ở một số địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế như: Thành phố Ninh Bình gắn việc thực hiện Chỉ thị với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II”; ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 10/10/2011 để chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị; ban hành “Quy định nội dung sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình”. 

Huyện ủy Gia Viễn tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào xã Liên Sơn về thành tích thanh toán nạn mù chữ. Huyện uỷ Nho Quan tổ chức kỷ niệm 65 ngày Bác Hồ về dự hội nghị điền chủ tại xã Lạng Phong; chỉ đạo tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng quy chế phân công cấp ủy cấp huyện định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ. Huyện ủy Yên Khánh tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về kiểm tra công tác chống hạn và chăm sóc lúa chiêm xuân tại xã Khánh Cư. Đảng uỷ Công an tỉnh đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03 và việc nêu gương với phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Công an nhân dân thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Các cơ quan, đơn vị đảm bảo nền nếp, giờ giấc làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức trong hoạt động công vụ…

Thực hiện việc nêu gương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã tự giác, tích cực trong việc đăng ký thực hiện 7 nội dung theo Quy định 101; xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện Quy định 101 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phù hợp với khả năng của từng người; nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm, văn minh, lịch sự; chủ động đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả