Xây dựng Đảng Chủ nhật, 20/01/2019 06:04

Đảng bộ xã Ninh An đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, xã Ninh An, huyện Hoa Lư đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, nhất là chú trọng nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, công tác. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Đình Sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể trong xã học tập những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đó là: trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đối với vấn đề nêu gương; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về trách nhiệm thực thi công vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau khi được triển khai học tập chủ đề năm, đã có 265 lượt đảng viên viết bản kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác, đạt tỷ lệ 93%.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch về tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần gắn với việc nêu gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được tổ chức đúng quy định, trang trọng, ngắn gọn và hiệu quả ở 14 chi bộ trực thuộc. Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở. Mặt khác, nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, hàng tháng, Đảng ủy đã theo dõi, rà soát những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tôn vinh, biểu dương, ghi danh vào sổ nêu gương trong các buổi sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, năm qua, đã có 9 tập thể và 9 cá nhân được tuyên dương.

Bên cạnh việc quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và các văn bản của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác dưới nhiều hình thức như: Phát động các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trong sinh hoạt ở các trường học, tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, sưu tầm tranh, ảnh, sách báo và các mẩu chuyện nói về Bác; các đoàn thể từ xã đến thôn, xóm đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước nhân dịp các ngày lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của tỉnh, huyện, xã. Đảng ủy đã chỉ đạo ngành văn hóa, thông tin, đài truyền thanh, các đoàn thể đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh, hoạt động của báo cáo viên, qua các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể và thôn, xóm; qua các hình ảnh trực quan như cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội trại của thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng.

Từ việc quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và kế hoạch của Đảng ủy xã, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức hơn trong giữ gìn, tu dưỡng đạo đức lối sống cá nhân, thể hiện trong tác phong làm việc gần dân, sát dân, thái độ ứng xử, tiếp xúc và giải quyết các công việc có liên quan đến nhân dân hiệu quả hơn. Do vậy, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2019, Đảng ủy xã Ninh An xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung trọng tâm đó là: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm Bác trở thành nội dung thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ, các chi bộ, nhất là việc sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Làm tốt hơn công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo có hiệu quả một phần việc cụ thể theo chủ đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có chất lượng các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, gắn với việc biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thật sự xuất sắc, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra.

Khải Hoàn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả