Văn nghệ Thứ năm, 16/02/2017 09:09

Đảng bộ thành phố Ninh Bình nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Năm qua, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã lãnh đạo thực hiện toàn diện, đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với những giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có sự chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Lãnh đạo Thành uỷ Ninh Bình khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo Thành uỷ Ninh Bình khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện chính trị lớn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, chỉ đạo việc đổi mới trong xây dựng, ban hành, tổ chức quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động của cấp uỷ đảm bảo thiết thực, cụ thể, đáp ứng đòi hỏi của thực tế và có tính khả thi cao.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện “nếp sống văn hóa công sở” được thực hiện nghiêm túc. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trách nhiệm của mình làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hoạt động điểm của các tổ dân vận phố đã tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chấp hành giải phóng mặt bằng các dự án…

Chính vì vậy, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố luôn yên tâm, phấn khởi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra trong năm 2016. 

Bên cạnh đó, hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý, điều hành được tăng cường nên đã tích cực, chủ động trong quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. HĐND các cấp phát huy hiệu quả vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương…

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm tốt công tác kiện toàn, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện quy trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu cán bộ để bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong năm, đã kiện toàn 16 cấp ủy, 4 chức danh bầu cử Đảng, chính quyền cơ sở, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 5 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, điều động 63 lãnh đạo, quản lý khối trường học…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm sát sao. Việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ và các chế độ, chính sách theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình cũng triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung công việc quan trọng: triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể thành phố; rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025…

Đồng thời, chỉ đạo triển khai công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại cán bộ theo đúng quy định. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2016: có 43/68 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 19/68 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ còn 6 tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, chất lượng.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng phù hợp, sát thực với tình hình của địa phương, đơn vị.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm gắn với trách nhiệm đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Kết quả sau kiểm tra và tự kiểm tra, những khuyết điểm, tồn tại đã cơ bản được khắc phục kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả