Xây dựng Đảng Thứ ba, 11/04/2017 07:35

Đảng bộ khối cơ quan tỉnh: Chặng đường 25 năm đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh có thêm niềm vui kỷ niệm 25 năm tái lập Đảng bộ (12/4/1992 - 12/4/2017)- chặng đường gắn liền với việc quá trình phát triển, đi lên của tỉnh nhà.

Kể từ thuở ban đầu mới được thành lập năm 1966, trải qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh năm 1992 đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ là tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

Ngược dòng thời gian, năm 1966, trong lúc quân và dân Ninh Bình đang tập trung thực hiện hai nhiệm vụ: tích cực lao động sản xuất để chi viện cho miền Nam và sẵn sàng đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh Ninh Bình được thành lập, với tên gọi ban đầu là “Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Ninh Bình”.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ đã nhanh chóng củng cố và thống nhất tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, phức tạp của tình hình trong và ngoài tỉnh.

Với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao độ, Đảng bộ đã tham mưu cho Tỉnh ủy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội được đề ra trong các kế hoạch 3 năm và 5 năm; xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Trong gần 10 năm (1966 - 1975), Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở trực thuộc, lãnh đạo xây dựng chi bộ “tiên tiến”, “bốn tốt”, ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hiện khẩu hiệu vừa sản xuất, vừa chiến đấu, khắc phục hậu quả trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình góp phần làm nên thắng lợi mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ngày 27/12/1975, hai tỉnh Ninh Bình và Nam Hà được hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh, Đảng bộ Dân chính Đảng Hà Nam Ninh ra đời.

Hoạt động của Đảng bộ hướng vào mục tiêu xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh để tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nam Ninh đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng vững mạnh, từng bước khắc phục hạn chế thời kỳ bao cấp, bước đầu thực hiện có hiệu quả sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập, sự kiện này đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, ngày 12/4/1992, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 65-QĐ/TU tái lập Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình.

Với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ là tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những ngày đầu tái lập, hoạt động của Đảng bộ gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ, cơ sở vật chất nghèo nàn. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đưa hoạt động của Đảng bộ vào nền nếp.

Là một Đảng bộ mang đậm nét đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ là hạt nhân lãnh đạo của các cơ quan cấp tỉnh; có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ hầu hết được đào tạo cơ bản, có hệ thống, có trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Kể từ ngày tái lập đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã trải qua 25 năm với 6 kỳ Đại hội. Trên chặng đường 25 năm ấy, Đảng bộ đã có những bước trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.

Năm 1992, Đảng bộ có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 15 đảng bộ và 31 chi bộ), với 1.194 đảng viên. Trình độ chuyên môn: tiến sỹ có 3 đồng chí (0,26%); Đại học và cao đẳng có 620 đồng chí (51,9%); Trình độ chính trị: Cao cấp có 45 đồng chí (3,8%); Trung cấp có 478 đồng chí (40%).

Đến tháng 4/2017, Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 30 đảng bộ và 32 chi bộ), với 3.775 đảng viên. Trình độ chuyên môn: Đại học và trên đại học là 3.107 đồng chí (82,3%) (trong đó: Tiến sỹ là 22 đồng chí, Thạc sỹ là 734 đồng chí); Cao đẳng và trung cấp là 668 đồng chí (17,7%). Trình độ chính trị: Cử nhân, cao cấp 699 đồng chí (18,52%), trung cấp 644 đồng chí (17,06%).

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng và thu được nhiều kết quả, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các phong trào và đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã có sức lan tỏa, góp phần chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thu được nhiều kết quả, tạo được lòng tin trong cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp về hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành tham mưu triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong 25 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh các thời kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đặc biệt chú trọng phát triển đảng là học sinh, sinh viên. Từ 1992 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 3.120 đảng viên.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ sở được thể hiện rõ nét, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tỷ lệ các đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Nhìn lại quá trình 25 năm qua, với vai trò, vị trí của mình, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh Ninh Bình đã làm tròn trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vị thế của Đảng bộ ngày một nâng cao.

Có được những thành tích đó, ngoài sự rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong khối, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp gắn bó có hiệu quả của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm năng động, sáng tạo, trí tuệ, của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh qua các thời kỳ.

Với những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2012, được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua năm 2016.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 25 năm của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Khối Cơ quan tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu, rèn luyện vươn lên, tự hoàn thiện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Đảng bộ chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng của Đảng, của quê hương, đất nước.

Chú trọng việc bồi dưỡng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề năm 2017 được BCH Đảng bộ tỉnh xác định “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Tích cực xây dựng tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và ngành cấp trên giao.

Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực sự mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội…

Trương Cộng Hòa

(TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả