Thời sự Thứ sáu, 24/05/2019 14:37

Huyện ủy Hoa Lư sơ kết các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hoa Lư.

Bí thư Huyện ủy Hoa Lư tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Bí thư Huyện ủy Hoa Lư tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Huyện ủy Hoa Lư xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng chính là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề, chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước được ngăn ngừa, phát hiện, khắc phục, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Qua 3 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo nền tảng quan trọng để Hoa Lư hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố nét đẹp văn hóa, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Huyện Hoa Lư tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân, thiện, mỹ.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng gia đình, thôn, xóm, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có gần 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 97,8% thôn, tổ dân phố văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa thế giới, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, nhất là phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử...

Trong thời gian tới, Hoa Lư tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương (khóa XI), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hoa Lư đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Thùy Phương- Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả