Thời sự Thứ ba, 09/10/2018 08:32

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh góp phần ổn định chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra: “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không có lãnh đạo”, cách đây 70 năm, ngày 16/10/1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta. Sau đó ban kiểm tra các cấp, nay là uỷ ban kiểm tra được thành lập từ Trung ương đến cơ sở, từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ để phát triển và hoạt động, đã góp phần đảm bảo và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Tô Văn Từ, ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Tô Văn Từ, ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, những năm qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn, đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh đã góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ổn định chính trị; củng cố lòng tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra trong từng giai đoạn.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 1.685 tổ chức đảng, 1.998 đảng viên (trong đó UBKT các cấp kiểm tra đối với 740 tổ chức đảng và 1.272 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát chuyên đề 1.222 tổ chức đảng và 1.334 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 657 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 507 đảng viên, cảnh cáo 85 đảng viên, cách chức 9 đảng viên, khai trừ 56 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 19 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 16 tổ chức đảng, cảnh cáo 3 tổ chức đảng.

Riêng UBKT Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra 6 tổ chức đảng và 26 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; công tác đền bù, hỗ trợ GPMB thực hiện các dự án và công tác cán bộ… 

Qua kiểm tra kết luận 6/6 tổ chức đảng và 26/26 đảng viên được kiểm tra đều có khuyết điểm, trong đó 10/26 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; yêu cầu các tổ chức, cá nhân nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng; giảm trừ do thanh, quyết toán trong XDCB không đúng thực tế gần 1 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm tra 6 Ban Thường vụ và UBKT cấp dưới trực tiếp về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra tài chính Đảng đối với 8 Ban Thường vụ cấp ủy cấp dưới. Giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 13 đảng viên; xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 1 trường hợp (khai trừ ra khỏi Đảng), qua đấu tranh làm rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và làm tốt công tác tư tưởng, đảng viên đã nhận thấy hình thức kỷ luật là chính xác và tự nguyện xin rút đơn khiếu nại.

Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh những năm qua được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nội dung, đối tượng. Quá trình thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, do đó hạn chế việc khiếu nại kỷ luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.

Sau các cuộc kiểm tra, tình hình ở các tổ chức đảng được kiểm tra đều có chuyển biến tích cực, nâng cao được ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, củng cố và nâng cao uy tín của Đảng, của Ngành Kiểm tra Đảng đối với nhân dân.

Đạt được kết quả trên là do, những năm qua cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát nội dung yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị như: việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình công tác của cấp trên và cấp mình; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cán bộ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, UBKT các cấp đã tổ chức quán triệt thực hiện Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; giúp BTV cấp ủy gợi ý kiểm điểm cuối năm đối với các tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy tập trung thực hiện Chương trình hành động số 11-Ctr/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn 04-HD/TU ngày 27/4/2018 của BTV Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là những tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đối với UBKT Tỉnh ủy, đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: ban hành Quy định số 636-QĐ/TU, ngày 7/7/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; hướng dẫn, đôn đốc UBKT cấp dưới thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhằm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đối với Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (năm 2017); kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đối với Ban Thường vụ cấp huyện (năm 2017); kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (năm 2017); kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đối với BTV Huyện ủy Gia Viễn và BTV Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh (năm 2018); kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của BTV Tỉnh ủy đối với BTV Huyện ủy Kim Sơn, BTV Huyện ủy Nho Quan, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT (năm 2018).

Đối với nhiệm vụ cấp ủy giao theo Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công Cơ quan UBKT Tỉnh ủy phụ trách xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh. Do thực hiện tốt kế hoạch đề ra nên UBKT Tỉnh ủy đã cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đã giúp Khánh Vân sớm hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Ngoài ra, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động do tổ chức đoàn thể cấp trên phát động, nổi bật là Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào” năm 2017 với nhiều bài viết đạt giải tập thể và cá nhân, trong đó đã đạt giải Nhất cấp tỉnh.

Đối với công tác xây dựng ngành: Cấp ủy, UBKT các cấp đã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; đã xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Riêng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ: Bám sát quy định, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, năm 2016 và năm 2017, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành và mẫu hóa hệ thống quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho UBKT cấp huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và quán triệt những điểm mới trong các Quy định của Đảng cho toàn thể các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến đến cơ sở như: Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm (thay thế Quy định số 181 - QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị); Quy định số 86 - QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng (thay thế Quy định số 68 - QĐ/TW, ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị).

Ngoài ra trong năm 2017, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố cáo của UBKT cấp huyện thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay”, và hiện nay đang áp dụng thực hiện Đề tài tại UBKT Huyện ủy Nho Quan, Kim Sơn, và UBKT Thành ủy Tam Điệp, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thực hiện.

Trên cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao uy tín của Đảng trước nhân dân, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; uy tín của ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh tiếp tục được củng cố và nâng cao, đã được cấp có thẩm quyền tặng nhiều Bằng khen, giấy khen và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Đây là vinh dự lớn để ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, vì vậy thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, đảm bảo đúng tư tưởng chỉ đạo và phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát cần chú trọng đến việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý dễ phát sinh tiêu cực như: đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, kinh tế; an sinh xã hội... Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Ba là, Uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung tập trung vào việc chấp hành các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, nhất là Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hướng dẫn nhận diện nội dung cơ bản của biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Bốn là, cấp ủy các cấp cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng; thực hiện tốt chế độ, chính sách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năm là, phối hợp với UBKT Trung ương và các ngành trong tỉnh để mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí thường trực cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở.

Vinh dự và tự hào với thành tích đã đạt được trong 70 năm qua, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh nguyện kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, vững vàng trước mọi diễn biến của tình hình, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đồng thời tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, của các tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân; phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Tô Văn Từ

ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả