Quốc phòng Thứ ba, 15/05/2018 08:28

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong LLVT tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của cấp trên vào thực tiễn phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, duy trì kỷ luật của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh. Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được áp dụng vào hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: Hồng Nam
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: Hồng Nam

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên luôn nhận thức vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo thành việc tự giác, thường xuyên; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi quân nhân. 

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ và LLVT tỉnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh việc “làm theo” phong cách của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp, phong cách làm việc, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; triển khai sâu rộng chủ đề năm 2017, 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ đề của Quân khu là “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, trong đó đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu gương của cấp ủy, người chỉ huy; tiếp tục duy trì và thực hiện phong trào 4 không: “Không đánh bạc dưới mọi hình thức; không vay và cho vay nặng lãi; không uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông”; cuộc vận động “Đơn vị không khói thuốc”. 

Qua đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, văn hóa ứng xử, giao tiếp, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình về “Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giáo dục nâng cao nhận thức, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. 

Những câu chuyện xúc động về Bác được sưu tầm, chuẩn bị một cách công phu gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh, làm nổi bật tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội và của cán bộ, chiến sỹ với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời thực hiện tốt việc nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác hàng tháng sát với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT. Nhiều phong trào, cuộc vận động tiêu biểu được triển khại thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị như phong trào: Xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”, “Quỹ nhân ái 8/3”, “Quỹ những tấm lòng nhân ái”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Chương trình thắp sáng đường quê” Cuộc vận động “Đơn vị không khói thuốc”. 

Qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình phối hợp, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo” và xây dựng nông thôn mới; là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có và đối tượng tác chiến. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến mới, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, khắc phục được khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào nội dung cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và là một nội dung của công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, LLVT tỉnh không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều tập thể và cá nhân có chuyển biến tích cực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được biểu dương, khen thưởng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nội dung trọng tâm đột phá, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác đó là: Nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc Điều lệ Đảng và trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nói và làm theo nghị quyết để các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp chi bộ; đề cao vai trò cấp ủy, bí thư, người chỉ huy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị do các cấp phát động, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giáo dục cơ bản, nhất là các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì tốt nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; làm chuyển biến về lề lối, tác phong công tác - khoa học, sâu sát, dân chủ, nói đi đôi với làm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Thượng tá Đinh Tiến Hóa

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân
Mùa cói Kim Sơn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả