Thời sự Thứ ba, 08/08/2017 18:57

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 8/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 tại Thành ủy Tam Điệp. Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn Phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Tam Điệp. Ảnh: TM
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Tam Điệp. Ảnh: TM

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã xác định 4 khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác tuyên truyền được coi trọng, việc tổ chức học tập các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, qua đó góp phần đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất và hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Quy chế làm việc, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu được xác định. Nhiều cán bộ, đảng viên đã xây dựng được phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, “nói đi đôi với làm”; có tránh nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Học tập và làm theo gương Bác, các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh đô thị, hương ước ở khu dân cư và nâng cao chất lượng các hoạt động tự quản. Tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi làm rõ hơn một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhất là những điểm mới, cách làm sáng tạo của Thành ủy Tam Điệp, trong đó trao đổi cụ thể về cách thức tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; việc xác định các khâu đột phá, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách của đơn vị trong chỉ đạo thực hiện; những chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Thành ủy Tam Điệp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm thành khâu đột phá để tổ chức thực hiện. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Thành phố Tam Điệp cần phát huy tốt vai trò của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu, đi đầu”. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm để thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động...

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Đảng ủy phường Nam Sơn, chi bộ cơ quan Đảng bộ phường Nam Sơn và chi bộ phòng Nội vụ thành phố.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 tại Huyện ủy Yên Mô.

Quang cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Yên Mô. Ảnh: TM
Quang cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Yên Mô. Ảnh: TM
Kiểm tra tại huyện Yên Mô, đoàn ghi nhận, đánh giá cao và cách làm sáng tạo của Huyện ủy Yên Mô trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả từ huyện đến cơ sở, đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nền nếp, tác phong, chất lượng công tác, mối quan hệ với nhân dân, với doanh nghiệp trong giải quyết công việc được nâng lên; tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực thi công vụ, xây dựng khối đoàn kết được nâng lên, nhất là đối với các đồng chí là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Yên Mô trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Huyện ủy Yên Mô cần khắc phục kịp thời những hạn chế, phát huy tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị. Đặc biệt, quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2017 đối với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và các đảng viên ở thôn, xóm. Đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, đổi mới việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân... Trước đó, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Phong, chi bộ cơ quan Đảng bộ xã Yên Phong và chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Mô về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Đảng bộ huyện Nho Quan và Gia Viễn. Làm việc với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan, Gia Viễn.

Đối với Đảng bộ huyện Nho Quan, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, thiết thực,hiệu quả. BTV Huyện ủy đã lựa chọn một số việc mang tính đột phá. Trong đó tập trung nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng.
Đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Nho Quan. Ảnh: TG
Đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Nho Quan. Ảnh: TG
Yêu cầu các cấp ủy lựa chọn nội dung triển khai phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Gắn viêc học và làm theo Bac với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế được tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng. Qua học tập, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã có nhiều cố gắng và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức.
Những chuyển biến tích cực trong tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã trao đổi các nội dung xoay quanh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao chủ trương, quan điểm của BTV Huyện ủy Nho Quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Từ việc triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc cho đến việc làm theo với tinh thần, trách nhiệm cao.

Cách làm của BTV Huyện ủy Nho Quan đã hướng tới việc xác định những nội dung đột phá, tập trung vào khối cán bộ, công chức nhà nước với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cơ sở: tích tụ ruộng đất, những tồn tại trong quản lý đất đai, vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Nho Quan cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục tuyên truyền các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập làm theo; đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung thực hiện chủ đề năm 2017, nhất là việc lựa chọn khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần...

Đối với Đảng bộ huyện Gia Viễn, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn. Ảnh: TG
Đồng chí Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn. Ảnh: TG
Đồng thời, BTV Huyện ủy đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, BTV Huyện ủy đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm. Đồng thời qua đó tạo sự đồng thuận, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy Gia Viễn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đạt kết quả, hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Gia Viễn quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ: Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cần chú trọng công tác phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lựa chọn từng vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh; thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ, khuyến khích các đơn vị thực hiện hàng tuần, mở rộng xuống cấp thôn, xóm.

Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu đi đầu. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động...
Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đoàn tiếp thu, báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị tại Đảng bộ xã Quỳnh Lưu, chi bộ cơ quan xã Quỳnh Lưu và chi bộ Cục thuế huyện Nho Quan, Đảng bộ xã Gia Hòa và chi bộ cơ quan xã Gia Hòa, chi bộ phòng Giáo dục-đào tạo huyện Gia Viễn. Tại các đơn vị đến kiểm tra, đoàn đã kiểm tra việc tổ chức quán triệt, học tập; hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; hồ sơ liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc xác định các khâu đột phá, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách của đơn vị để chỉ đạo thực hiện...
Đinh Ngọc-Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả